EFORWOOD (6. PR)

 

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.11.2005 - 31.10.2009

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt Zintegrowany (IP) realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3. Zmiany Globalne i Ekosystemy.

Cele projektu

Celem projektu EFORWOOD jest stworzenie narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne, które mogłoby zostać wykorzystane do oceny wkładu europejskiego leśnictwa i sektora produkcji leśno-drzewnej w zrównoważony rozwój na płaszczyźnie ekonomicznej, środowiskowej i społecznej.

Narzędzie to będzie mierzyło wpływ wszelkich działań podejmowanych na kolejnych etapach łańcucha leśno-drzewnego (FWC) z perspektywy każdego z powyższych aspektów zrównoważonego rozwoju. Takie szeroko pojęte narzędzie będzie najważniejszym efektem realizacji projektu. Opracowana zostanie także przyjazna dla przyszłego użytkownika jego wersja, dostępna poprzez Internet. Zakłada się, że podczas realizacji projektu EFORWOOD zostanie wykorzystane lub zaadaptowane dla jego potrzeb wiele już istniejących narzędzi, modeli i baz danych, uznanych za przydatne do przeprowadzenia zintegrowanej analizy roli trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym.

Charakterystyka projektu

W założeniach polityki gospodarczej Unii Europejskiej konkurencyjność oraz trwały i zrównoważony rozwój uważane są za zadania priorytetowe. O ile konkurencyjność gospodarki może być oceniana poprzez porównanie wyników europejskich gałęzi przemysłu z ich odpowiednikami spoza Europy, to ocena jej trwałości i zrównoważonego rozwoju jest o wiele bardziej skomplikowana.

Trwały i zrównoważony rozwój każdej gałęzi gospodarki, w tym również sektora leśnego, opiera się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ich składowymi w leśnictwie są między innymi: dochód i zatrudnienie, aspekty społeczne, zdrowe i produktywne drzewostany, czyste powietrze i woda. Filary te wymagają wzajemnego wsparcia w relacjach między sobą. Sektor gospodarki oparty na leśnictwie powinien być ekonomicznie silny, aby dobra wypracowane w nim mogły być użyte do utrzymania substancji zasobów leśnych lub innych form aktywności w jakiś sposób związanych z leśnictwem. Z drugiej strony trwałość i zrównoważony rozwój dwóch pozostałych filarów (środowiskowego i społecznego) jest w stanie zapewnić ekonomiczną stabilność sektora leśno-drzewnego w długiej perspektywie czasowej.

Z powyższych przesłanek zrodziła się idea projektu EFORWOOD, który ma za zadanie:

  • ocenę trwałości i zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki opartego na leśnictwie,
  • określenie wpływu trendów zmian strategii gospodarczych lub rozwoju technologicznego na trwałość i zrównoważony rozwój sektora leśnego.

Cały projekt podzielony jest na moduły, odzwierciedlające poszczególne fazy łańcucha leśno-drzewnego, a mianowicie:

  • fazę zarządzania zasobami leśnymi;
  • fazę interakcji las – przemysł (w tym pozyskanie i transport drewna);
  • fazę produkcji i przetwórstwa drewna;
  • fazę interakcji przemysł – odbiorca (konsument).

Są to następujące Moduły:

Moduł 0 – Koordynacja Naukowa i Zarządzanie;

Moduł 1 – Integracja danych;

Moduł 2 – Zarządzanie Zasobami Leśnymi;

Moduł 3 – Interakcje Leśnictwa i Przemysłu;

Moduł 4 – Produkcja i Przetwórstwo;

Moduł 5 – Interakcje Przemysłu i Konsumentów;

Moduł 6 – Transfer Wiedzy.

Zakres uczestnictwa IBL

IBL uczestniczy w badaniach prowadzonych w ramach modułu obejmującego zarządzanie zasobami leśnymi. Moduł ten (podobnie jak wszystkie pozostałe) podzielony jest na pakiety robocze – w tym przypadków jest 5 pakietów + pakiet obejmujący zarządzanie:

– WP 2.0: Zarządzanie modułem;

– WP 2.1: Strategie trwałego zarządzania zasobami leśnymi;

– WP 2.2: Funkcje środowiskowe lasów;

– WP 2.3: Funkcje (wartości) socjalne lasów;

– WP 2.4: Ocena ryzyka (zagrożenia ze strony czynników abiotycznych i biotycznych);

– WP 2.5: Zintegrowane narzędzia modelowania procesów w łańcuchu leśno-drzewnym.

IBL jest zaangażowany w dwa pakiety:

WP 2.1: celem jest opracowanie charakterystyki i analiza porównawcza istniejących systemów oraz przyszłych strategii zagospodarowania lasu w poszczególnych jego fazach rozwojowych (od zakładania upraw po cięci rębne) w aspekcie trwałego zarządzania zasobami leśnymi w łańcuchu leśno-drzewnym. Realizuje go dr inż. Sławomir Ambroży.

WP 2.4: celem jest opracowanie charakterystyki głównych zagrożeń abiotycznych i biotycznych (pożary, wiatr, szkodniki owadzie, choroby) w lasach Europy oraz ocena ich znaczenia w łańcuchu leśno-drzewnym. Realizuje go dr inż. Wojciech Grodzki.

Zbiór i analiza danych odbywa się na trzech poziomach:

– europejskim (w oparciu o europejskie systemy inwentaryzacji/monitoringu stanu lasów);

– krajowym (w oparciu o systemy narodowe);

– regionalnym (w odniesieniu do wybranych regionów i dominujących w nich głównych gatunków drzew, mających znaczenie na europejskim rynku drzewnym).

Obszarem działania IBL na poziomie regionalnym jest w obu pakietach obszar RDLP Katowice, ze szczególnym nastawieniem na charakterystykę drzewostanów sosnowych. Dodatkowo, w ramach pakietu WP 2.4, IBL odpowiada za integrację danych i informacji dotyczących zagrożenia drzewostanów świerkowych w regionie centralnym (Europa kontynentalna).

Wykonawcy projektu

Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich
ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
tel. 012 252 8208, 0 12 252 8212
fax. 012 252 8202
dr inż. Sławomir Ambroży
dr inż. Wojciech Grodzki

Partnerzy

Rola* Nr

Partner

Akronim

Kraj/miejscowość

K 1. The Forestry Research Institute of Sweden Skogforsk Szwecja, Uppsala
P 2. European Forest Institute EFI Finlandia, Joensuu
P 3. The University of Copenhagen KU Dania, Kopenhaga
P 4. Institut National de la Recherche Agronomique INRA Francja, Paryż
P 5. Albert Ludwigs University, Freiburg ALUFR Niemcy, Freiburg
P 6. Kenniscentrum Papier en Karton KCPK Holandia, Arnhem
P 7. STFI-Packforsk AB STFI-Packforsk Szwecja, Sztokholn
P 8. InnovaWood Limited InnovaWood Irlandia, Dublin
P 9. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny SGGW Polska, Warszawa
P 10. Institute of Forest Ecosystem Research IFER Republika Czeska, Strasice
P 11. BOKU – University of Natural Resources and Applied Sciences, Vienna BOKU Austria, Wiedeń
P 12. The Norwegian University of Life Sciences UMB Norwegia, Aas
P 13. Instituto Superior de Agronomia ISA Portugalia, Lizbona
P 14. Forest Research, an executive Agency of the Forestry Commission FR Wielka Brytania, Edynburg
P 15. Technical Research Centre of Finland (VTT) VTT Finlandia, Espoo
P 16. Building Research Establishment BRE Wielka Brytania, Watford
P 17. Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines AIDIMA Hiszpania, Walencja
P 18. JP Management Consulting (Europe) Oy JPC Finlandia, Vantaa
P 19. Association Forêt Cellulose AFOCEL Francja, Paryż
P 20. Centre Tecnologic Forestal de Catalunya CTFC Hiszpania, Solsona
P 21. Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Szwecja, Uppsala
P 22. Alterra BV Alterra Holandia, Wageningen
P 23. European Confederation of Woodworking Industries CEI-Bois Belgia, Bruksela
P 24. Confederation of European Paper Industries CEPI Belgia, Bruksela
P 25. CEPF – Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers CEPF Luxemburg, Luxemburg
P 26. OY Keskuslaboratorio – Central-laboratorium AB KCL Finlandia, Espoo
P 27. Baden-Württemberg Forest Research Institute FVA Niemcy, Freiburg
P 28. CIRAD-Forêt CIRAD Francja, Paryż
P 29. Federal Research Centre for Forestry and Forest Products BFH Niemcy, Hamburg
P 30. Slovenian Forestry Institute SFI Słowenia, Ljubliana
P 31. Savcor Indufor OY Savcor Indufor Finlandia, Helsinki
P 32. Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska, Sękocin Stary
P 33. Technicka Univerzita Zvolen TUZVO Słowacja, Zwoleń
P 34. Latvian Forestry Research Institute SILAVA Łotwa, Salaspils
P 35. Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univerzita Brno IFE-MUAF Republika Czeska, Brno
P 36. Center for International Forestry Research CIFOR Indonezja, Bogor
P 37. Unité de Recherché sur la Productivité des Plantations Industrielles UR2PI Republika Kongo, Pointe Noire
P 38. Tropical Agricultural Research and Higher Education Centre CATIE Kostaryka, Turrialba

*K – koordynator, P – partner

Translate »