Opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

16.05.2014 - 16.11.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kierownik projektu

Dr hab. Ryszard Szczygieł

Opis projektu

Powierzchnia lasów, będących w zarządzie PGL LP, wykorzystywanych przez wojsko wynosi około 167 tysięcy hektarów. Na tych terenach, zgodnie z porozumieniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, rodzaj ćwiczeń uzależniony jest od stopnia zagrożenia pożarowego lasu. W sytuacji szczególnego zagrożenia ćwiczenia muszą być przerwane. Stopień zagrożenia pożarowego lasu ustalany jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie, o godzinie 9.00 i 13.00 w okresie od 1 marca do 30 września. Ćwiczenia prowadzone są w różnym czasie w ciągu doby i dlatego wyżej wymienione porozumienie dopuszcza alarmowe ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego, nie podając sposobu jego określania, co będzie przedmiotem pracy. Na podstawie analiz, dotyczących występowania pożarów w zależności od warunków meteorologicznych i wilgotności materiału palnego opracowana zostanie metoda ustalania stopnia zagrożenia pożarowego na dowolną porę doby, co pozwoli planować i prowadzić ćwiczenia w zależności od aktualnego zagrożenia pożarowego lasu. Ponadto w trakcie realizacji pracy przygotowane zostaną wytyczne, dotyczące alarmowego ustalania zagrożenia pożarowego dla terenów poligonowych oraz lokalizacji punktów pomiaru warunków meteorologicznych i wilgotności materiału palnego.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby ćwiczeń i strzelań prowadzonych na poligonach, zgodnie z pkt. 28 ppkt. 4 porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa z dnia 5 lipca 2013 r.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Dr hab. inż. Ryszard Szczygieł – Kierownik projektu
Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski – Wykonawca
Dr inż. Józef Piwnicki – Wykonawca
Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski – Wykonawca
Alina Klimczyk – Wykonawca

Partnerzy

Translate »