Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej

 

Rodzaj projektu

Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

1.01.2023 r. – 31.12.2025 r.

Nr umowy

UMO-2021/43/I/HS4/01451

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki

Kwota finansowania

1 576 800 zł (w tym 1 038 200 zł dla IBL)

Beneficjent

Konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa i Politechniki Warszawskiej

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki

Kierownik projektu

dr inż. Mariusz Ciesielski (Zakład Geomatyki IBL)

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Lead Agency Procedure, w programie Weave, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 22”.

Usług ekosystemowe świadczone przez tereny leśne można podzielić na trzy grupy: zaopatrujące, regulacyjne i kulturowe. Na obszarach aglomeracji miejskich duże znaczenie mają usługi kulturowe, wśród których należy wymienić możliwość wypoczynku i rekreacji na terenach leśnych. Jest to efekt między innymi faktu, iż mieszkańcy miast ze względu na małą ilość zieleni oraz ograniczoną liczbę parków i skwerów poszukują miejsc, w których mogą obcować z naturą. Takim naturalnym miejscem są lasy miejskie i podmiejskie, które stały się miejscem codziennego biernego i czynnego wypoczynku. Silna presja związana z rekreacyjnym wykorzystaniem może mieć negatywny wpływ na ekosystemy leśne.  Jednym ze sposobów niwelowania potencjalnych,negatywnych skutków rekreacji i ruchu turystycznego jest posiadanie informacji o preferencjach społeczeństwa, porach i miejscach odbywaniu ruchu turystycznego oraz jego natężeniu. Informacja ta może stanowić podstawę do podejmowania decyzji w zakresie rozmieszczenia i dostosowania infrastruktury dla różnych grup użytkowników, kanalizowania ruchu turystycznego, tak aby dopasować go do konkretnej grupy użytkowników czy też wyznaczania lasów istotnych społecznie.

Cele projektu

Projekt skupia się na możliwościach świadczenia kulturowych usług ekosystemowych (CES) przez tereny lasów miejskich i podmiejskich w dwóch obszarach metropolitalnych Warszawy i Wiednia.Ponadto określone zostanie zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu usługi, jak również zostaną zbadane elementy związane z mobilnością w zakresie rekreacji(hot spoty, kierunki przemieszczania). W projekcie do mapowania i waloryzacji CES planowane jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych i dużych zbiorów danych (Big Data) pochodzących z wielu źródeł. Wśród zasobów danych należy wymienić: dane społecznościowej informacji geograficznej (np. z Flickr, Twitter); otwarte dane przestrzenne z projektów Copernicus, OGD Vienna; badania ankietowe, dane GPS. Dlatego też, istotnym celem projektu jest również zbadanie potencjału i ograniczeń Big Data w analizach CES. W projekcie do wykonywania analiz wykorzystana zostanie zaawansowana cyber-infrastruktura„ Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS)”.

Charakterystyka projektu

Wśród spodziewanych rezultatów projektów należy wymienić: identyfikację czynników wpływających na rekreacyjne wykorzystanie terenów leśnych; waloryzację CES; zmapowanie czasowo-przestrzennego rozmieszczenia aktywności na terenach leśnych; wskazanie kierunków przemieszczania się społeczeństwa z miejsca zamieszkania do wybranych kompleksów leśnych; opracowanie metodyki przetwarzania i analizy Big Data w zakresie ich wykorzystania na potrzeby CES.Przewidziane w projekcie działania mają posłużyć lepszemu zrozumieniu zachowań i potrzeb społeczeństwa w zakresie rekreacji na terenach leśnych, wskazać tereny o największym potencjalne CES, które należałoby zachować oraz dać narzędzia do podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania terenami leśnymi oraz planowania przestrzennego.Projekt prowadzony będzie przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Polski i Austrii, który połączy swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych, leśnictwa, monitorowania rekreacji z geoinformacją i analizą dużych zbiorów danych.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest Liderem w konsorcjum powołanym do realizacji projektu.

Wykonawcy projektu

Zakład Geomatyki

Partnerzy

Politechnika Warszawska (Partner)

Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Lider części austriackiej projektu)

Translate »