LIFE+ ForBioSensing

        

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.10.2014 - 30.06.2021

Nr umowy

KE:LIFE13 ENV/PL/000048; NFOŚiGW:485/2014/WN10/OP-NM-LF/D

Źródło finansowania

Komisja Europejska w ramach Instrumentu Life + oraz NFOŚiGW

Kwota finansowania

KE:1 958 988 €; NFOŚiGW:1 763 089 €; IBL:341 349€

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Geomatyki IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Krzysztof Stereńczak

Opis projektu

Projekt ForBioSensing zakłada opracowanie i zastosowanie systemu monitoringu lasów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem naziemnych powierzchni referencyjnych i danych teledetekcyjnych. Założeniem działań jest powiązanie danych pozyskanych zdalnie z wynikami pomiarów naziemnych, w celu umożliwienia i ułatwienia późniejszego monitorowania procesów zachodzących w całej Puszczy.

Cele projektu

  • Monitoring dynamiki drzewostanów w Puszczy Białowieskiej (m.in. analizę składu gatunkowego, monitoring zmian w drzewostanach powodowanych zamieraniem świerka i jesionu, ekspansji grabu, itd.),
  • Analizę sposobów odnawiania się, odmładzania i regeneracji drzewostanów, w tym z wykorzystaniem naturalnie powstających luk,
  • Opracowanie zestawienia różnego rodzaju technik i danych teledetekcyjnych, optymalnego dla potrzeb monitoringu lasów,
  • Charakterystykę mikroklimatu Puszczy,
  • Promocję Puszczy poprzez materiały multimedialne.

Charakterystyka projektu

Działania projektu są nakierowane na uzyskanie całościowego obrazu zmian drzewostanowych w Puszczy i ich dynamiki (poprzez użycie kilku serii czasowych różnych danych teledetekcyjnych) oraz zmianę punktowego monitoringu (pomiary na powierzchniach naziemnych) na powierzchniowy, w celu poprawy skuteczności prowadzonej na terenie Puszczy ochrony ekosystemów leśnych. Możliwe będzie również wnioskowanie o stanie bioróżnorodności fragmentów Puszczy. Efekty działania opracowanego w projekcie systemu zostaną przedstawione w postaci opracowań i map wskazujących konkretne zmiany i ich przyczyny na przestrzeni lat.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt ForBioSensing realizowany jest przez pracowników administracyjnych oraz merytorycznych w placówkach Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz w Białowieży. W skład Zespołu projektowego wchodzą: http://www.forbiosensing.pl/o-projekcie/zespol/zespol-forbiosensing

Wykonawcy projektu

Biuro Projektu ForBioSensing (FBS-biuro@ibles.waw.pl)

Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3, Bud A, p.107

05-090 Raszyn

Tel. +48 22 71 50 663

e-mail: fbs-biuro@ibles.waw.pl

Social Media ForBioSensing (FBS-biuro@ibles.waw.pl)

facebook Facebook
twitter Twitter
instagram Instagram

Projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048; Nr umowy z NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D;

Partnerzy

Współpracujemy, poprzez wymianę cennych doświadczeń z:

Projekty GDOS.GOV.PL; Projekt Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”;
Objęli nas patronatem: „Głos Lasu”, „Przyroda Polska”.

Translate »