Leśne Prace Badawcze 2020, Vol. 81, 1 Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (1)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Natężenie i struktura ruchu turystycznego w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach

Intensity and structure of touristtraffic in the Forest Arboretum of Warmia and Mazury in Kudypy

Autorzy: Auguścik A.

Recreational use of forests by young people

Recreational use of forests by young people

Autorzy: Cichowska J.

Materiały do ustalenia wschodniej granicy zasięgu kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959 w Polsce – dwa nowe stanowiska zespołu na południu województwa mazowieckiego

The materials to determine the eastern range border of acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae in Poland – two new stands of the association in the southern part of Mazovian Voivodeship

Autorzy: Zaniewski P., Ciurzycki W., Marciszewska K.

Artykuły przeglądowe Review articles

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 1. Wprowadzenie: zalety i problemy

Geocaching in education – a review of international experiences Part 1. Introduction: advantages and problems

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Symbioza mykoryzowa obcych i inwazyjnych gatunków drzew

Mycorrhizal symbiosis of alien and invasive tree species

Autorzy: Wilgan R.

Translate »