Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, 1 Forest Research Papers, 2011, Vol. 72, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Przeżywalność i wysokość dębu szypułkowego (Quercus robur L.) testowanego na powierzchni doświadczalnej „Chrostowa I”w Nadleśnictwie Brzesko

Survival and height of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Chrostowa I experimental trial in Brzesko Forest District

Autorzy: Banach J.

Wrażliwość trzeciego stadium pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) na kontaktowe działanie insektycydów neonikotynoidowych

Susceptibility of third instar Melolontha spp. white grubs to the contact action of neonicotinoid insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Długookresowe zmiany roślinności w zespole sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Long-term vegetation changes in marshy pine forest assocation Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Autorzy: Czerepko J.

Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) i rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) w drzewostanach świerkowych uszkodzonych przez wiatr w Górach Świętokrzyskich

Occurrence of the European spruce bark beetle Ips typographus (L.) and six-toothed spruce bark beetle Pityogenes chalcographus (L.) in spruce stands damaged by wind in the Świętokrzyskie Mountains

Autorzy: Borkowski A.

Ekspozycja stoków wydm w Kotlinie Toruńskiej a wybrane elementy ekosystemu boru sosnowego – wstępne wyniki badań

Preliminary studies on the influence of dune-slope exposure on a pine forest ecosystem in the Toruń Basin

Autorzy: Sewerniak P., Bednarek R., Szymańska A.

Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie „Las Natoliński”

Occurrence of the fungus Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. and the associated beetle species Triphyllus bicolor (Fabr.) in the Natolin Forest Reserve

Autorzy: Piętka J., Borowski J.

Przemiany ubogich siedlisk borowych a aktualny stan roślinności runa w drzewostanach sosnowych kolejnych klas wieku w Nadleśnictwie Bolesławiec

Consistency in the classification of oligotrophic forest sites and forest vegetation in Scots pine stands of successive age classes in Bolesławiec Forest

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E.

Polimorfizm izoenzymów i wzrost wybranych pochodzeń świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68 w Krynicy

Isoenzyme polymorphism and growth of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenances on the IPTNS-IUFRO 1964/68 experimental site in Krynica

Autorzy: Masternak K., Zielińska M., Sabor J.

Delimitacja rekreacyjnej funkcji lasów i gospodarki leśnej na terenach zurbanizowanych

Assignment of recreational function to forests and forest management in urban areas

Autorzy: Gołos P., Zając S.

Komunikaty

Klucz do identyfikacji uszkodzeń drzew w monitoringu lasów w Polsce

The key to identifying tree damages for monitoring of forests in Poland

Autorzy: Ślusarski S. Ś., Żółciak .

Recenzja książki Book reviews

Translate »