Leśne Prace Badawcze 2024, Vol. 84

Oryginalne prace naukowe Original articles

Drobne ssaki Puszczy Pilickiej na podstawie analizy wypluwek puszczyka Strix aluco

Small mammals of the Pilica Forest based on the analysis of tawny owl Strix aluco pellets

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Chrząszcze saproksyliczne rezerwatu Stawy Raszyńskie, czyli o „reliktach lasu pierwotnego” w lesie miejskim

Saproxylic beetles of the Stawy Raszyńskie reserve or on “primeval forest relicts” in an urban forest

Autorzy: Hilszczański J.

Społeczne preferencje w zakresie wypoczynku w zależności od wyglądu lasu na przykładzie lasów miejskich Tarnowa

Social preferences for recreation as a function of the forest appearance using the example of the urban forests of Tarnów

Autorzy: Mandziuk A., Fornal-Pieniak B.

Artykuły przeglądowe Review articles

Translate »