Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 1 Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (1)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Awifauna lęgowa wnętrza i obrzeża lasu w Puszczy Boreckiej

Breeding avifauna of the forest interior and forest edge in the Borki Forest

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K.

Zróżnicowanie wybranych cech wegetatywnego potomstwa starych drzew sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z Puszczy Augustowskiej

Variability of old Scots pine Pinus sylvestris L. vegetative progeny from the Augustowska Primeval Forests

Autorzy: Matras-Zarzecka M., Zarzecki A.

Doniesienia naukowe Short communications

Artykuły przeglądowe Review articles

Rynek lasu – metody dochodowe określania wartości zasobów leśnych

The forest market – income methods for determining the value of forest resources

Autorzy: Klocek A., Zając S.

Translate »