Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, 2 Forest Research Papers, 2010, Vol. 71, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Odporność drewna dębu szypułkowego (Quercus robur L.), z drzew o różnym stanie zdrowotnym, na rozkład powodowany przez grzyby

Resistance to decay caused by fungi of common oak (Quercus robur L.) wood from trees of different health status

Autorzy: Szczepkowski A.

Wybrane wskaźniki jakości technicznej drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce

Selected indicators of technical quality of silver birch (Betula pendula Roth.) wood in north-eastern Poland

Autorzy: Lachowicz H.

Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu – pożądany dla rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu

Social importatance of public forest functions – desirable for recreation model of tree stand and forest

Autorzy: Gołos P.

Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr

The method of determining risk of wind damage to tree stands

Autorzy: Bruchwald A., Dmyterko E.

Artykuły przeglądowe Review articles

Zastosowanie zdjęć hemisferycznych do opisu struktury warstwy koron i modelowania warunków świetlnych pod okapem drzewostanów

The use of hemispherical photographs for canopy description and light condition modeling in tree stands

Autorzy: Bolibok L.

Postęp i możliwości zastosowania genomiki w hodowli drzew leśnych

The progress and opportunities of genomics in the breeding of forest trees

Autorzy: Szyp-Borowska I.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Wpływ pokarmu na rozwój chrząszczy chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani F.) (Coleoptera, Melolonthidae)

Effect of food on development of the Melolonta hippocastani F. beetles (Coleoptera, Melolonthidae)

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Translate »