Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 1 Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie

Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Autorzy: Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.

Morfologiczne i anatomiczne zróżnicowanie populacji kosodrzewiny ( Pinus mugo Turra) z polskich Tatr wyrażone w cechach igieł

Population differences in morphological and anatomical traits of Pinus mugo Turra needles from the Polish part of the Tatra Mountains

Autorzy: Pawlaczyk E., Bączkiewicz A., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Gonera P., Buczkowska K.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?

Is it possible and necessary to control European spruce bark beetle Ips typographus (L.) outbreak in the Białowieża Forest?

Autorzy: Hilszczański J., Starzyk J.

Czy cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym?

Should the whole Białowieża Forest be a national park?

Autorzy: Zientarski J., Szmyt J.

Translate »