Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, 1 Forest Research Papers, 2010, Vol. 71, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Archiwum klonów starych drzew sosny zwyczajnej w Puszczy Knyszyńskiej

Clone archive of the old Scots pine trees in the Knyszyńska Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Właściwości nasion a cechy morfologiczne siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Seed characteristics and morphological features of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Buraczyk W.

Model rozwoju pędu wierzchołkowego i jego ugałęzienia u dojrzałej brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.)

Model of development of terminal shoot and its branching of mature hair birch (Betula pubescens Ehrh.)

Autorzy: Dmyterko E., Bruchwald A.

Odporność drewna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), z drzew o zróżnicowanym stanie zdrowotnym, na rozkład powodowany przez grzyby

Resistance of wood of European beech (Fagus sylvatica L.) trees representing various health conditions to decay caused by fungi

Autorzy: Szczepkowski A.

Struktura włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce

Structure of silver birch wood fibers (Betula pendula Roth.) in north-eastern Poland

Autorzy: Lachowicz H.

Zagrożenie drzewostanów ze strony huby korzeni w zależności od temperatury gleby i opadów

Threat caused to forests by the root rot Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in relation to soil temperature and precipitation

Autorzy: Mykhayliv O., Sierota Z.

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Autorzy: Szymański M., Pazdrowski W., Kaźmierczak K., Nawrot M., Werner M., Mańka K.

Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

Changes in the size of curvature in larch trees from different provenances at the experimental site in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Andrzejczyk T., Szkup J.

Zmienność trzech naturalnych populacji Pinus sylvestris L. z różnych siedlisk Puszczy Białowieskiej oszacowana cechami igieł

Variability of three natural populations of Pinus sylvestris L. from different sites of Białowieża Primeval Forest estimated using needle traits

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M., Korczyk A.

Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw

The method of determining a synthetic indicator for measuring the effects of managing natural, human and economic resources in forest districts

Autorzy: Kocel J., Kwiecień R.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Sprzęt i ekspozycja zdjęć w fotografii hemisferycznej w badaniach leśnych

Equipment and photo exposure in hemispherical photography in forest research

Autorzy: Bolibok L.

Translate »