Leśne Prace Badawcze 2021, Vol 82, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ susz na wskaźniki teledetekcyjne grądu wysokiego i boru mieszanego w Lesie Młochowskim – analiza zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 lasów objętych ochroną ścisłą oraz gospodarczych w latach 2017–2021

The influence of drought on remote sensing indicators of hornbeam and mixed coniferous forest in the Młochowski Forest – analysis of Sentinel-2 satellite images of protected and economic forests in 2017–2021

Autorzy: Kotlarz J.

Empiryczna ocena dokładności zwykłych wzorów dendrometrycznych dla strzał bez kory modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.

Empirical evaluation of the accuracy of dendrometric formulas for European larch Larix decidua Mill. stems without bark

Autorzy: Hawranik Ł., Tomusiak R.

Historia zaniku zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na terenie Lasów Rogowskich

History of disappearance of twinflower Linnaea borealis L. in forest complexes near Rogów

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Nowe stanowiska derenia rozłogowego Cornus sericea L. w otulinie rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska w Warszawie

New localities of Cornus sericea L. in the buffer zone of the Skarpa Ursynowska nature reserve in Warsaw

Autorzy: Zaniewska E., Kwaśny Ł.

Doniesienia naukowe Short communications

Stwierdzenie rysia Lynx lynx w Puszczy Białej na podstawie materiału z fotopułapki

New record of Lynx lynx in the Biała Forest based on the material from the camera trap

Autorzy: Haidt A.

Translate »