Leśne Prace Badawcze 2015, Vol 76, 4 Forest Research Papers, 2015, Vol. 76, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zmienność genetyczna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) zachowanej na terenie Nadleśnictwa Katowice

Genetic variation of silver fir (Abies alba Mill.) preserved in the Katowice Forest District

Autorzy: Masternak K., Niebrzydowska B., Głębocka K.

Zasoby martwego drewna w lasach miejskich Warszawy

Resources of dead wood in the municipal forests in Warsaw

Autorzy: Skwarek K., Bijak S.

Wpływ elementu tnącego na drgania emitowane przez kosy spalinowe do zarośli i trawy

The influence of the cutting element on vibrations emitted by brush cutters and grass trimmers

Autorzy: Wójcik K.

Preferencje mieszkańców Białegostoku względem leśnych usług rekreacyjnych – potrzeba odmienności krajobrazowej

Białystok inhabitants’ preferences concerning forest recreational services – the need for landscape diversity

Autorzy: Smoleński M.

Porównanie zasobów materii organicznej oraz wybranych wskaźników stanu ekochemicznego gleb w zespołach Empetro nigri-Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Słowińskiego Parku Narodowego

Comparing Empetro nigri-Pinetum and Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis soils in terms of organic matter stocks and ecochemical indices in the Słowiński National Park

Autorzy: Jonczak J., Parzych A.

Wpływ suszy na pobór wody przez sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) o różnej pozycji w drzewostanie

The influence of drought on the water uptake by Scots pines (Pinus sylvestris L.) at different positions in the tree stand

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M.

Plany rozwoju infrastruktury i działalności turystycznej w parkach krajobrazowych na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe

Plans for the development of infrastructure and tourism activities in landscape parks under the State Forests’ administration

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Zmienność cech morfologicznych, wiosennego pędzenia pąków i kwitnienia świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Bielsk

Variability of morphological features, bud burst and flowering of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in the seed orchard of the Bielsk Forest District

Autorzy: Mioduszewski S., Rzońca M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Translate »