Leśne Prace Badawcze 2015, Vol 76, 3 Forest Research Papers, 2015, Vol. 76, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Sezonowa dynamika saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) występujących w próchnie brzóz (Betula spp.) w Kampinoskim Parku Narodowym

Seasonal dynamics of saproxylic beetles (Coleoptera) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Sawoniewicz M.

Radioaktywne skażenie składu pokarmu sarny europejskiej Capreolus capreolus na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy

Radioactive contamination of dietary components of the roe deer in the forests of Zhytomirske Polesie of Ukraine

Autorzy: Krasnov V., Shelest Z., Boiko S., Gulik I., Sieniawski W.

Chrząszcze saproksyliczne (Coleoptera) obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym

Saproxylic beetles (Coleoptera) of the strictly protected area Bukowa Góra in the Roztoczański National Park

Autorzy: Papis M., Mokrzycki T.

Czy na plantacjach nasiennych zawężamy zmienność genetyczną? Próba odpowiedzi na podstawie analiz mikrosatelitarnego DNA szczepów rosnących na plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Nadleśnictwa Susz

Are we narrowing genetic variability in seed orchards? An attempt to answer, based on the analysis of microsatellite DNA of grafts growing in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard in the Forest District Susz

Autorzy: Przybylski P.

Zawartość i dystrybucja fosforu oraz aktywność fosfataz w leśnych glebach rdzawych w obszarze długoletniego oddziaływania Zakładów Azotowych Anwil we Włocławku

Phosphorus content and distribution and the activity of phosphatases in Arenosols in forest affected by long-term exposure to the effects of the Nitrogen Works Anwil in Włocławek

Autorzy: Lemanowicz J.

Potencjalne możliwości wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych

The potential opportunities for using wood biomass in energy production

Autorzy: Parzych S.

Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby porolnej na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej

Influence of resting and pine sawdust application on chemical changes in post-agricultural soil and the ectomycorrhizal community of growing Scots pine saplings

Autorzy: Małecka M., Hilszczańska D.

Zbiorowiska leśne z cieszynianką wiosenną Hacquetia epipactis (Scop.) DC. na Pogórzu Cieszyńskim

Forest communities with Hacquetia epipactis (Scop.) DC. in the Cieszyńskie Foothills

Autorzy: Mijal M.

Wpływ zagęszczenia sadzonek buka zwyczajnego w pojemnikach na jego cechy morfologiczne

The influence of seedling density in containers on morphological characteristics of European beech

Autorzy: Wrzesiński P.

Translate »