Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 4 Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (4)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Sezonowość oraz wybiórczość siedliskowa żuków (Coleoptera: Geotrupidae) wabionych odchodami łosia Alces alces L. w Kampinoskim Parku Narodowym

Seasonality and habitat preferences of dung beetles (Coleoptera: Geotrupidae) attracted to moose Alces alces L. dung in the Kampinos National Park

Autorzy: Marczak D., Mroczyński R.

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej dębu szypułkowego Quercus robur L. w Nadleśnictwie Krotoszyn do testowania drzew matecznych i do oszacowania odziedziczalności

Tree testing and estimation of heritability using the pedunculate oak Quercus robur L. seed orchard in the Krotoszyn Forest District

Autorzy: Barzdajn W., Bruder M.

Visualization and quantification of peat substrate moisture by fully automated moisture controlling system (SMCS) in forest container nursery

Visualization and quantification of peat substrate moisture by fully automated moisture controlling system (SMCS) in forest container nursery

Autorzy: Durło G., Kormanek M., Małek S., Banach J.

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

Denoting the intensity of soil biochemical transition according to stand species composition

Autorzy: Olszowska G.

Evaluation of long term forest fires in India with respect to state administrative boundary, forest category of LULC and future climate change scenario: A Geospatial Perspective

Evaluation of long term forest fires in India with respect to state administrative boundary, forest category of LULC and future climate change scenario: A Geospatial Perspective

Autorzy: Ahmad F., Uddin M., Goparaju L.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 4. Trendy w polityce leśnej wybranych państw europejskich

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 4. Trends in forest policy of selected European countries

Autorzy: Kaliszewski A.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 5. Ku nowej strategii rozwoju leśnictwa w Polsce

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 5. Towards a new forestry development strategy in Poland

Autorzy: Kaliszewski A.

Artykuły przeglądowe Review articles

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Zagadnienia dotyczące lasu i leśnictwa w aktualnej podstawie programowej dla przedszkola i szkoły podstawowej w Polsce

Forests and forestry in the current kindergarten and primary school core curriculum in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »