Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, 3 Forest Research Papers, 2012, Vol. 73, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Problems implementing the „National Program for Expanding of Forest Cover" following Poland's accession to the European Union

Autorzy: Kaliszewski A.

Przyrost radialny jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Iłżeckiej

Diameter increment of silver fir (Abies alba Mill.) in the Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Koszty świadczenia pozaprodukcyjnych funkcji gospodarki leśnej na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

The costs of forest management to provide non-productive functions, as exemplified by the Regional Directorate of State Forests in Katowice

Autorzy: Gołos P.

Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Autorzy: Rawlik M., Jagodziński A., Janyszek S.

Doniesienia naukowe Short communications

Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.)

Analysis of some aspects of the market in fruit bodies of chanterelle (Cantharellus cibarius Fr.)

Autorzy: Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D.

Archiwum klonów drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z południowo-zachodniej Litwy

A clone archive of plus trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the south-west part of Lithuania

Autorzy: Korczyk A., Myszczyńska I.

Artykuły przeglądowe Review articles

Koncepcja i metody oceny różnorodności biologicznej lasów Europy

The concept of biodiversity and its evaluation in European forests

Autorzy: Kornatowska B.

Translate »