Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 4 Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Struktura czasu pracy i wydajność maszyn podczas rozdrabniania karp

Time usage and efficiency of machinery during stump crushing

Autorzy: Gałęzia T.

Wpływ klęsk żywiołowych na rynek drzewny

The effect of natural disasters on the timber market

Autorzy: Sikora A.

Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum

Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum

Autorzy: Czapiewska N., Paź S., Dyderski M., Jagodziński A.

Ssaki w pokarmie puszczyka zwyczajnego Strix aluco w zachodniej części Nadleśnictwa Skierniewice (środkowa Polska)

Mammals in the diet of tawny owl Strix aluco in western part of Skierniewice Forest District (central Poland)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Porównanie naturalnego odnowienia świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. na Pojezierzu Kaszubskim i w innych regionach północnej Polski

Comparing natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Kaszuby Lake District and in the other regions of northern Poland

Autorzy: Szydlarski M., Modrzyński J., Stopiński M., Majewski M., Maras K.

Analiza kosztów sztucznego i naturalnego odnowienia dębu w wybranych nadleśnictwach

Cost analysis of artificial and natural oak regeneration in selected forest districts

Autorzy: Kaliszewski A.

Ocena żywotności drzew oraz biomasy i morfologii systemów korzeniowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzrastającej na zrekultywowanym składowisku odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu

Assessment of tree vitality, biomass and morphology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) root systems growing on reclaimed landfill waste after zinc and lead flotation

Autorzy: Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J.

Doniesienia naukowe Short communications

Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy

Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Autorzy: Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.

Owady minujące liście dębu szypułkowego Quercus robur L. w Bydgoszczy i okolicach

Insects mining leaves of English oak Quercus robur L. in Bydgoszcz and its vicinity

Autorzy: Wrzesińska D.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Spór o Puszczę Białowieską w świetle sporu o ochronę przyrody na świecie

The Białowieża Forest controversy in the light of the world dispute in conservation biology

Autorzy: Witkowski Z.

Translate »