Leśne Prace Badawcze 2023, Vol. 83

Oryginalne prace naukowe Original articles

Efektywność pozyskiwania drewna harwesterem w młodszych trzebieżowych drzewostanach sosnowych w zależności od technologii pracy

Efficiency of timber harvesting using harvester in thinned young pine stands as a function of working technique

Autorzy: Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Brzoza B.

Wpływ wykonania szlaków operacyjnych na wartość hodowlaną jednowiekowych drzewostanów sosnowych przy różnych metodach trzebieży

The influence of the establishment of skid trails on the silvicultural quality of even-aged Scots pine stands in different thinning treatments

Autorzy: Zachara T.

Przeglądowe prace naukowe Literature review

Wpływ rozpadu drzewostanów w wyniku gradacji kornika drukarza (Ips typographus) na zagrożenie pożarowe Puszczy Białowieskiej

Impact of forest stands dieback as a result of bark beetle (Ips typographus) outbreak on the fire risk in the Białowieża Forest

Autorzy: Szczygieł R., Kwiatkowski M., Tyburski Ł.

Doniesienia naukowe Short communications

Nowe stanowiska, rozmieszczenie i ochrona buławnika czerwonego Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) w Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

New locations, distribution and protection of the red helleborine Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) in the Augustów Primeval Forest (NE Poland)

Autorzy: Lewoń R., Romański M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Wpływ pożaru na populacje drobnych ssaków terenów otwartych – przegląd literatury

Effect of fire on small mammals in open ecosystems – a systematic review

Autorzy: Borowski Z.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Ekologiczne aspekty zrównoważonego gospodarowania populacją łosia (Alces alces L.) w Polsce

Ecological aspects of sustainable management of the moose (Alces alces L.) population in Poland

Autorzy: Wójcicki A.

Porównanie trzech metod szacowania liczebności kopytnych na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Comparing three methods for estimating the population abundance of ungulates, on the Roztocze National Park example

Autorzy: Borowski Z., Borkowski J., Stachyra P.

Sylwetki Profiles

Wspomnienie o śp. Profesorze Władysławie Aulaku (1936–2023)

Memories of the late Professor Wladyslaw Aulak (1936–2023)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Klocku (1936–2023)

Memories of the late Professor Andrzej Klocek (1936–2023)

Autorzy: Wysocka-Fijorek E.

Translate »