Leśne Prace Badawcze 2023, Vol. 83

Oryginalne prace naukowe Original articles

Efektywność pozyskiwania drewna harwesterem w młodszych trzebieżowych drzewostanach sosnowych w zależności od technologii pracy

Efficiency of timber harvesting using harvester in thinned young pine stands as a function of working technique

Autorzy: Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Brzoza B.

Przeglądowe prace naukowe Literature review

Wpływ rozpadu drzewostanów w wyniku gradacji kornika drukarza (Ips typographus) na zagrożenie pożarowe Puszczy Białowieskiej

Impact of forest stands dieback as a result of bark beetle (Ips typographus) outbreak on the fire risk in the Białowieża Forest

Autorzy: Szczygieł R., Kwiatkowski M., Tyburski Ł.

Doniesienia naukowe Short communications

Nowe stanowiska, rozmieszczenie i ochrona buławnika czerwonego Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) w Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

New locations, distribution and protection of the red helleborine Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) in the Augustów Primeval Forest (NE Poland)

Autorzy: Lewoń R., Romański M.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Sylwetki Profiles

Wspomnienie o śp. Profesorze Władysławie Aulaku (1936–2023)

Memories of the late Professor Wladyslaw Aulak (1936–2023)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Klocku (1936–2023)

Memories of the late Professor Andrzej Klocek (1936–2023)

Autorzy: Wysocka-Fijorek E.

Translate »