Leśne Prace Badawcze 2014, Vol 75, 4 Forest Research Papers, 2014, Vol. 75, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Uwarunkowane litopedogenicznie rozmieszczenie Cu, Ni i Zn w profilach leśnych gleb rdzawych i glejobielicowych terasy nadzalewowej Słupi

Vertical distribution of Cu, Ni and Zn in Brunic Arenosols and Gleyic Podzols of the supra-flood terrace of the Słupia River as affected by litho-pedogenic factors

Autorzy: Jonczak J.

Parametry opadu deszczu wpływające na pojemność wodną korony drzew w warunkach kontrolowanych

Rainfall parameters affect canopy storage capacity under controlled conditions

Autorzy: Klamerus-Iwan A.

Występowanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) w Lasach Państwowych

Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland

Autorzy: Bijak S., Czajkowski M., Ludwisiak Ł.

Uwarunkowania przymrozków na przykładzie epizodu z lipca 1996 roku na Hali Izerskiej w Górach Izerskich w kontekście gospodarki leśnej

The effects of frost conditions on forest management based on the example of the July 1996 period at Hala Izerska in the Izera Mountains

Autorzy: Urban G.

Przeżywalność i wzrost pędraków Melolontha spp. na korzeniach głównych gatunków drzew leśnych

Survival and growth of the Melolontha spp. grubs on the roots of the forest's main tree species

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Tempo i kierunki zmian składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w wybranych zbiorowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej

Rate and direction of changes in tree species composition of natural stands in selected forest associations in the Białowieża Forest

Autorzy: Paluch R.

Aktywność biochemiczna gleb w drzewostanach cisa pospolitego Taxus baccata L. w rezerwatach i lasach gospodarczych

Biochemical soil activity in Taxus baccata L. stands in forest reserves and managed forests

Autorzy: Olszowska G.

Porównanie metod określania wydatku energetycznego na przykładzie leśnictwa

Comparing methods of energy expenditure estimation using forestry as an example

Autorzy: Grzywiński W., Mederski P., Bembenek M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Zalesienia a sukcesja wtórna

Afforestation and secondary succession

Autorzy: Krawczyk R.

Translate »