Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, 2 Forest Research Papers, 2012, Vol. 73, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych i leśnych

Modelling needle biomass in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands on former farmland and forest soils

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Walkowiak R., Tomczak A.

Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian klasyfikacji mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec

Phytocoenoses of Scots pine forests on the background of changes in classification of mesotrophic sites in Bolesławiec Forest

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E.

Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich

Fir Shoot Moths Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. and Epinotia nigricana H.-S. Possibilities of elimination fir shoot moth in the Świętokrzyskie Mountains

Autorzy: Głowacka B., Bystrowski C.

Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni

Evaluating the persistence of Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich mycelium and fruiting bodies in pine stumps after root-rot protection treatments

Autorzy: Małecka M., Żółciak ., Sikora K., Sierota Z.

Weryfikacja modelu stateczności drzew na terenach zalewowych na przykładzie dębu Quercus robur L., sosny Pinus sylvestris L. i olchy Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Validation of a stability model for riparian forest trees: examples using pedunculate oak Quercus robur L., Scots pine Pinus sylvestris L. and black alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Autorzy: Kałuża T.

Wpływ domieszki sosny w drzewostanie bukowym na intensywność wypłukiwania węgla, żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo-rdzawych

Effect of pine admixture in a beech stand on the intensity of dissolved organic carbon, iron and aluminium leaching from organic and humic horizons of Dystric Arenosols

Autorzy: Jonczak J.

Doniesienia naukowe Short communications

Polskie poligony w aspekcie realizowanych działań militarnych i rekultywacji terenów popoligonowych

Bioremediation of Polish military training grounds following post-training reclamation and environmental management during ongoing military operations

Autorzy: Borucka A., Mikosz B.

Model szacowania pracochłonności pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami

A model for estimating labour requirements during timber harvesting in snowbreak stands

Autorzy: Szewczyk G., Stańczykiewicz A.

Artykuły przeglądowe Review articles

Odporność świerka na hubę korzeni

Resistance of Norway spruce to Heterobasidion root rot

Autorzy: Chomicz-Zegar E.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Translate »