Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Porównanie zagęszczenia przędziorkowatych (Tetranychidae) i dobroczynkowatych (Phytoseiidae) na dębie szypułkowym (Quercus robur L.) w lasach na obszarach naturalnym i przemysłowym

Comparing densities of spider mites (Tetranychidae) and predatory mites (Phytoseiidae) on the common oak (Quercus robur L.) in forests of natural and industrial areas

Autorzy: Lubiarz M.

Preferencje mieszkańców Białegostoku względem leśnych usług rekreacyjnych – potrzeba aktywności fizycznej

Białystok inhabitants’ preferences concerning forest recreational services – the need for physical activity

Autorzy: Smoleński M.

Ocena ekonomicznej efektywności gospodarki leśnej prowadzonej przez Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy

Evaluation of the economic viability of forest management by the Forest Experimental Station in Krynica

Autorzy: Kożuch A., Ryś M.

Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku

Breeding avifauna of mature forest stands in the Borki Forest and its dynamics at the turn of the 21st century

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K., Ukalska J.

Wpływ podcinania korzeni i nawożenia na cechy biometryczne dwuletnich sadzonek buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)

Effects of root pruning and fertilization on biometric traits of 2-year-old seedlings of European beech (Fagus sylvatica L.)

Autorzy: Kasprzyk W., Jastrzębowski S.

Artykuły przeglądowe Review articles

Endofity – charakterystyka i możliwości wykorzystania w leśnictwie

Endophytes – characteristics and possibilities of application in forest management

Autorzy: Hilszczańska D.

Translate »