Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 3 Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (3)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Odnowienia sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w Karpatach w zależności od żyzności siedliska

Regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. in the Carpathians depends on site fertility

Autorzy: Ambroży S., Kapsa M.

Porównanie odnowień sosny zwyczajnej powstałych z siewu i sadzenia w różnych terminach

Comparing Scots pine regeneration established by sowing and planting at various times of year

Autorzy: Barzdajn W., Kowalkowski W., Tomczak R.

Ocena przydatności maszyn podczas zrywki drewna w drzewostanach sosnowych na podstawie podstawowych wskaźników pracy

Evaluating the suitability of machinery use during skidding of wood in pine stands, based on basic work Indicators

Autorzy: Szewczyk K., Iwanicki P.

Artykuły przeglądowe Review articles

Kod kreskowy DNA – praktyczne narzędzie taksonomii i inwentaryzacji entomofauny

DNA barcoding: A practical tool for taxonomy and species identification of entomofauna

Autorzy: Szyp-Borowska I., Sikora K.

Specyfika problemowa nauk leśnych i metodyki badań w dziedzinie leśnictwa*

Challenges concerning terminology and methodology in forest sciences*

Autorzy: Wodzicki T.

Translate »