Leśne Prace Badawcze 2013, Vol 74, 4 Forest Research Papers, 2013, Vol. 74, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w zależności od temperatury

Temperature dependence of sound wave propagation in as a diagnostic tools for healthy and rotten black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) tree trunks

Autorzy: Orzechowski M., Budniak P.

Wpływ zagęszczenia podłoża w kontenerach szkółkarskich na parametry wzrostowe sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.)

Influence of substrate compaction in nursery containers on the growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Kormanek M., Banach J., Ryba M.

Stan i problemy zagospodarowania lasów w miastach województwa mazowieckiego

The current state of forest management in cities and associated problems in the Mazowieckie Province

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Doniesienia naukowe Short communications

Określanie wieku młodych brzóz Betula pendula Roth rosnących na gruntach porolnych

Determining the age of young silver birch (Betula pendula Roth) trees growing on former agricultural

Autorzy: Tkaczyk M., Tomusiak R.

Artykuły przeglądowe Review articles

Czynniki wpływające na proces detekcji pojedynczych koron drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego

Factors influencing individual tree crowns detection based on airborne laser scanning data

Autorzy: Stereńczak K.

Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi

The effect of temperature and humidity changes on insects development their impact on forest ecosystems in the context of expected climate change

Autorzy: Jaworski T., Hilszczański J.

Translate »