Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ warunków klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza na reakcję przyrostową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącej w Lasach Miejskich Szczecina*

Influence of climatic conditions and air pollution on radial growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) in Szczecin's city forests

Autorzy: Cedro A., Cedro B.

Smukłość drzew w drzewostanach robiniowych

Slenderness of trees in black locust stands

Autorzy: Bijak S., Orzoł K.

Skład pokarmu wilka Canis lupus L. w Wigierskim Parku Narodowym

Composition of the wolf's Canis lupus L. diet in the Wigry National Park

Autorzy: Mysłajek R., Nowak S., Romański M., Tołkacz K.

Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej u podnóży masywu Babiej Góry w sezonach zimowych 1960/61–2014/15

Frequency and thickness of snow cover at the foot of the Babia Góra Massif in the winter seasons 1960/61 to 2014/15

Autorzy: Franczak P.

Zmienność higroklimatycznych warunków wegetacji roślinności leśnej w Polsce w latach 1951–2015

Variability of hygroclimatic conditions of forest vegetation in Poland during the period 1951–2015

Autorzy: Siedlecki M.

Wybrane cechy szyszek jodły pospolitej Abies alba Mill. w aspekcie procesu wyłuszczania i jakości nasion

Selected traits of Silver fir Abies alba Mill. cones in the context of the extraction process and seed quality

Autorzy: Aniszewska M., Brzózko J., Zychowicz W.

Bieganie na terenach leśnych – analiza działań Lasów Państwowych

Running in forest areas – an analysis of activities undertaken by State Forests

Autorzy: Ciesielski M.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 2. Priorytety polityki leśnej w Europie

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 2. Forest policy priorities in Europe

Autorzy: Kaliszewski A.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Wybrane aspekty kształcenia w zawodzie „operator maszyn leśnych” w świetle badań ankietowych

Educational aspects of the profession of "forest machinery operator" in view of survey results

Autorzy: Rutkowska A., Adamowicz K.

Translate »