Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ podwyższonych koncentracji CO2 na wzrost ryzomorfów opieńki ciemnej Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink w doświadczeniu in vitro

Influence of elevated CO2 concentrations on the growth of Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink rhizomorphs in vitro

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface

Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface

Autorzy: Klamerus-Iwan A., Kraj W.

Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Bibliometric analysis in the evaluation of journals published by the Forest Research Institute: Forest Research Papers and Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Autorzy: Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.

Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim

Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.

Doniesienia naukowe Short communications

Nowe stanowisko mchu Buxbaumia viridis w Puszczy Białowieskiej

New location of the moss Buxbaumia viridis in the Białowieża Forest

Autorzy: Gawryś R., Szulc A.

Wpływ zalesienia zlewni na temperaturę wody w rzece

Effects of catchment area forestation on the temperature of river waters

Autorzy: Ptak M.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Powierzchnie referencyjne i kontrolne – użyteczne narzędzie dla leśnictwa?

Reference and control plots – a useful tool for forestry?

Autorzy: Wójcicki A.

Translate »