Leśne Prace Badawcze 2014, Vol 75, 3 Forest Research Papers, 2014, Vol. 75, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i pędach Vaccinium myrtillus L. w Słowińskim Parku Narodowym

The heavy metal content of soil and shoots of Vaccinium myrtillus L. in the Słowiński National Park

Autorzy: Parzych A.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce

Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland

Autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G.

Porównanie ciepła spalania i wartości opałowej szyszek wybranych gatunków drzew leśnych

Comparison of heat of combustion and calorific value of the cones and wood of selected forest tree species

Autorzy: Aniszewska M., Gendek A.

Związki między wybranymi cechami drzewa a niektórymi właściwościami drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Relationships between selected tree characteristics and the properties of juvenile wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Tomczak A.

Porównanie metod szacowania pozyskaniowych szkód glebowych na przykładzie rębnego drzewostanu bukowego

A comparison of methods to estimate harvest-induced damage to the soil using the example of a beech timber stand

Autorzy: Kulak D.

Rola uziarnienia gleb w ocenie jakości siedlisk górskich

The use of particle size distribution of soils in estimating quality of mountain forest sites

Autorzy: Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T.

Koszty działalności podstawowej w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka

The main costs of natural disasters in the Forest District of Węgierska Górka

Autorzy: Sikora A., Ukalska J.

Artykuły przeglądowe Review articles

Szacowanie nadziemnej biomasy drzewnej lasów w Polsce na potrzeby sprawozdawczości EKG/FAO i UNFCCC

Estimating above-ground woody biomass of forests in Poland for UNECE/FAO and UNFCCC reporting

Autorzy: Jabłoński M., Budniak P.

Różne spojrzenia na proces intercepcji drzew i jego determinanty

Different views on tree interception process and its determinants

Autorzy: Klamerus-Iwan A.

Możliwości biologicznej ochrony roślin przed chorobami w szkółkarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem lęgniowców (Oomycetes) i grzybów z rodzaju Fusarium

The possibilities of biologically protecting plants against diseases in nurseries, with special consideration of Oomycetes and Fusarium fungi

Autorzy: Okorski A., Oszako T., Nowakowska J., Pszczółkowska A.

Translate »