Leśne Prace Badawcze 2013, Vol. 74, 3 Forest Research Papers, 2013, Vol. 74, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wyniki 18-letniego doświadczenia proweniencyjnego z bukiem zwyczajnym (Fagus sylvatica L.) w Nadleśnictwie Łobez

The results of an 18–year old beech trees (Fagus sylvatica L.) provenance trial in the Łobez Forest District

Autorzy: Kowalkowski W.

Zmiany wilgotności i temperatury wewnątrz szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) łuszczonych dwuetapowo

Changes in humidity and temperature inside the pine cones (Pinus sylvestris L.) in two stages seed extraction

Autorzy: Aniszewska M.

Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych polskiej i ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu

Simulation of Scots pine stand dynamics under climate change conditions in the Polish and Ukrainian parts of Roztocze

Autorzy: Kozak I., Czekajska P., Kozak H., Stępień A., Kociuba P.

Wybiórczość siedliskowa żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba) i żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae) w borze sosnowym świeżym w zależności od wieku drzewostanu

Habitat selection by two species of dung beetle, Anoplotrupes stercorosus (Scriba) and Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae), changes with stand age in a fresh pine forest

Autorzy: Marczak D.

Pełnik europejski Trollius europaeus L. w zbiorowiskach leśnych i okrajkowych północnej części Niziny Południowopodlaskiej

Globe flower Trollius europaeus L. in forest and forest edge communities in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Piórek K.

Znaczenie starodrzewu dla zachowania różnorodności porostów w lasach na przykładzie pozostałości Puszczy Mazowieckiej

The significance of old-growth forests in maintaining lichen diversity – an example from the remnants of the Mazovian Forest

Autorzy: Kubiak D.

Doniesienia naukowe Short communications

Wpływ żywicowania na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na przykładzie drzewostanu w Nadleśnictwie Lidzbark

Effect of resin-tapping on the radial increment of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) – case study of a stand from Lidzbark Forest District

Autorzy: Magnuszewski M., Tomusiak R.

Artykuły przeglądowe Review articles

Wybrane aspekty rekreacyjnej funkcji lasu w opinii użytkowników

Selected aspects of the forest recreational function in view of its users

Autorzy: Gołos P.

Translate »