Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, 4 Forest Research Papers, 2011, Vol. 72, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce

The influence of soil texture on the site index of Scots pine stands in south-west Poland

Autorzy: Sewerniak P.

Zmienność biochemiczna gleb siedlisk leśnych na granicy zasięgu buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. w Polsce

Biochemical variability of forest soils at the range edge of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland

Autorzy: Olszowska G.

Wciornastki (Thysanoptera) lasów bukowych południowo-wschodniej Polski

Thrips (Thysanoptera) of the beech forests of south-eastern Poland

Autorzy: Kucharczyk H., Kucharczyk M.

Dynamika zmian budowy, struktury i składu gatunkowego drzewostanów o charakterze pierwotnym na wybranych powierzchniach w Pienińskim Parku Narodowym

The dynamics of changes in the structure and species composition of primary forest stands in selected areas of Pieniny National Park

Autorzy: Jaworski A., Jakubowska D.

Zastosowanie retrospektywnego dynamicznego wskaźnika konkurencji do oceny oddziaływania drzew sąsiednich na przyrost pierśnicowego pola przekroju jodły (Abies alba Mill.)

The application of a retrospective dynamic competition index to assess the impact of neighbouring trees on silver fir (Abies alba Mill.) basal area increment

Autorzy: Pach M., Soberka M.

Finansowanie ochrony przyrody z budżetu państwa w lasach państwowych w Polsce i w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza

Public financing of nature conservation from the state budget in Polish forests compared with other selected European countries

Autorzy: Kaliszewski A.

Larwy sprężykowatych (Elateridae) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Wireworms (Elateridae) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Perliński S., Sawoniewicz M.

Translate »