Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81, 3 Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ cech drzewostanu i siedliska na występowanie borecznika sosnowca Diprion pini L. oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) na wybranych obszarach północnej Polski

The influence of stand and habitat characteristics on the occurrence of pine sawflies Diprion pini L. and Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) in selected areas of northern Poland

Autorzy: Gawęda P., Grodzki W.

Wpływ nawozów i fungicydów na kiełkowanie nasion oraz początkową fazę rozwoju siewek olszy czarnej Alnus glutinosa (Gaertn.)

The impact of fertilisers and fungicides on seed germination and the initial phase of seedling growth in black alder Alnus glutinosa (Gaertn.)

Autorzy: Będkowski M., Buraczyk W.

Artykuły przeglądowe Review articles

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 3. Organizacja zajęć

Geocaching in education – a review of international experiences Part 3. Organisation of classes

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Las – fotosfera życia w atmosferze Ziemi

Forest – the photosphere of life in the Earth's atmosphere

Autorzy: Wodzicki T.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Plan urządzenia lasu w Polsce – problemy i kierunki rozwoju

Forest management plan in Poland – problems and development directions

Autorzy: Jaszczak R., Bańkowski J.

Translate »