Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 4 Forest Research Papers, 2016, Vol. 77, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Dlaczego leśnicy nie chcą rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego? Motywacja pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w perspektywie aktorów społecznych zaangażowanych w dyskusję wokół Puszczy Białowieskiej

Why do foresters oppose the enlargement of the Białowieża National Park? The motivation of the State Forest Holding employees as perceived by social actors engaged in the conflict over the Białowieża Forest

Autorzy: Niedziałkowski K.

Zmiany drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w okresie 2000–2015

Changes in the stands of the Białowieża National Park from 2000 to 2015

Autorzy: Miścicki S.

Zmiany jakości wód w rzekach Łutownia i Perebel w Puszczy Białowieskiej

Changes of water quality in the Łutownia and Perebel rivers in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Janek M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej

Mass outbreaks of the spruce bark beetle Ips typographus in the context of the controversies around the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Grodzki W.

Ekologia i biologia ptaków Puszczy Białowieskiej z perspektywy czterdziestoletnich badań

Ecology and biology of birds in the Białowieża Forest: a 40-year perspective

Autorzy: Czeszczewik D., Walankiewicz W.

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) w Polsce

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) in Poland

Autorzy: Huflejt T., Gutowski J.

Kontrolowanie gradacji korników ( Ips typographus, Dendroctonus spp.) na obszarach chronionych w XXI wieku

Managing bark beetle outbreaks (Ips typographus, Dendroctonus spp.) in conservation areas in the 21st century

Autorzy: Kulakowski D.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Puszcza Białowieska; czym była, czym jest, czym ma być w przyszłości?

Białowieża Forest: what it used to be, what it is now and what we want it to be in the future

Autorzy: Szwagrzyk J.

Do czego służą badania na stałych powierzchniach w Białowieskim Parku Narodowym?

What is the use of studies carried out on the permanent plots in the Białowieża National Park?

Autorzy: Bobiec A.

Translate »