Leśne Prace Badawcze 2014, Vol 75, 2 Forest Research Papers, 2014, Vol. 75, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ więźby sadzenia na wzrost i przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie około 40 lat od założenia uprawy w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

The influence of plant spacing on growth and survival of Scots pine in various habitats during a 40 year period since stand establishment

Autorzy: Gil W.

Wpływ siarczanu glinu na wybrane właściwości gleby oraz na wydajność i jakość sadzonek sosny zwyczajnej w leśnej szkółce gruntowej

Impact of aluminium sulphate fertilizer on selected soil properties and the efficiency and quality of pine seedlings in the forest ground tree nursery

Autorzy: Januszek K., Stępniewska H., Błońska E., Molicka J., Kozieł K., Gdula A., Wójs A.

Zmiany w składzie chemicznym gleby leśnej i porolnej po wprowadzeniu trocin iglastych na tle przebiegu elementów pogody

Chemical composition of soils on post-agricultural and forest sites before and after sawdust addition against the background of weather elements

Autorzy: Małecka M., Wójcik J., Sierota Z.

Zróżnicowanie florystyczne i siedliskowe wydm w dolinie Narwi

Floristic and habitat diversity of the dunes in the Narew River Valley

Autorzy: Czubaszek R., Walentynowicz E.

Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim

Impact of selected stand characteristics on the occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the Beskid Żywiecki Mountains

Autorzy: Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.

Czy naturalne procesy ekologiczne w juwenilnej fazie rozwoju drzewostanu założonego sztucznie różnicują jego strukturę przestrzenną?

Do natural processes at the juvenile stage of stand development differentiate the spatial structure of trees in artificially established forest stands?

Autorzy: Szmyt J., Korzeniewicz R.

Wymagania troficzne wybranych gatunków krzewiastych występujących w lasach

The trophic requirements of selected underwood species occurring in forests

Autorzy: Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M.

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Autorzy: Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z.

Ceny surowca drzewnego w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka

Timber prices after natural disasters in the Forest District of Węgierska Górka

Autorzy: Sikora A., Ukalska J.

Translate »