Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 2 Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ struktury zagospodarowanych drzewostanów na obecność jarzębu brekinii ( Sorbus torminalis ) i buławnika mieczolistnego ( Cephalanthera longifolia ) w zespole podgórskiej dąbrowy acidofilnej

The influence of stand structure in submontane acidophilous oak forests on the presence of the wild service tree and sword-leaved helleborine

Autorzy: Kryżar S.

Gospodarka leśna i łowiecka na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego

Forest management and hunting in areas adjacent to national parks: the example of the Magura National Park

Autorzy: Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K.

Zmienność taborskiej sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.) z Nadleśnictwa Miłomłyn wyrażona w analizie cech morfologii igieł oraz polimorfizmie mikrosatelitarnego DNA

Variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) called Tabórz pine (Forest District Miłomłyn) expressed in analysis of morphology of needle traits and polymorphism of microsatellite DNA

Autorzy: Lesiczka P., Pawlaczyk E., Łabiszak B., Urbaniak L.

Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza

A prognosis for the impact of climate change on beech stand dynamics in the Polish and Ukrainian Roztoche region

Autorzy: Kozak I., Typiak B., Parpan T., Kozak H.

Changes in antioxidant enzyme activities in Pinus sylvestris and Larix decidua seedlings after Melolontha melolontha attack

Changes in antioxidant enzyme activities in Pinus sylvestris and Larix decidua seedlings after Melolontha melolontha attack

Autorzy: Skwarek M., Patykowski J., Witczak A.

Wpływ komponentów organicznych na zmiany właściwości rekultywowanych gleb leśnych na siedlisku boru suchego

Influence of organic components on changes of the properties of reclaimed soils damaged by fire from coniferous dry forest

Autorzy: Królak E., Barbara Kot B., Sterniczuk K., Troć A., Zychowicz E., Powalska E.

Związek wysokości z wybranymi cechami korony czteroletniej brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth)

The relationship between height and crown characteristics of four-year-old common birch (Betula pendula Roth)

Autorzy: Klepacki A.

Doniesienia naukowe Short communications

Występowanie jeżyn ( Rubus L.) w młodych uprawach leśnych na Płaskowyżu Kolbuszowskim

The occurrence of brambles (Rubus L.) in young forest plantations on the Kolbuszowa Plateau

Autorzy: Wolanin M., Wolanin M., Oklejewicz K.

Translate »