Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, 3 Forest Research Papers, 2010, Vol. 71, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Warunki powstawania odnowień naturalnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenie Nadleśnictwa Tuszyma

Establishment condition of Scots pine natural regeneration in Tuszyma Forest District

Autorzy: Dobrowolska D.

Żywotność korzeni w wierzchnich warstwach gleby w drzewostanach sosnowych w 10 lat po trzebieży

Root vitality in the upper soil of pine stands ten years after thinning

Autorzy: Farfał D.

Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej

The abundance of the nun moth and lappet moth larvae on trees of different trunk thickness in Scots pine stands in the Noteæ forest complex

Autorzy: Sukovata L., Jaworski T.

Budowa i struktura naturalnego drzewostanu bukowego w rezerwacie „Zamkowa Góra” koło Kartuz

The composition and structure of a natural beech forest in the „Zamkowa Góra" reserve near Kartuzy

Autorzy: Karczmarski J., Kunz Ł.

Wartość genetyczno-hodowlana wybranych pochodzeń jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) w warunkach Beskidu Sądeckiego

Genetic and silvicultural value of selected grand fir (Abies grandis Lindl.) provenances in Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Wpływ gatunków domieszkowych i współpanujących na wysokość i pierśnicę jodły (Abies alba Mill.) oraz zasobność drzewostanów jodłowych w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej

The influence of admixture and co-dominant species on the height and DBH of silver fir (Abies alba Mill.) and on the growing stock of fir stands in the Carpathian Forest-Natural Region

Autorzy: Pach M.

Struktura przestrzenna drzew różnej grubości w drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) o różnym zagęszczeniu początkowym

Spatial differentiation of trees of different size classes in pine (Pinus sylvestris L.) stands with different initial densities

Autorzy: Szmyt J., Zabielski M.

Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej

The succession of saproxylic beetles (Coleoptera) on windthrow areas in the Scots pine stands of the Piska Forest

Autorzy: Gutowski J., Kubisz D., Sućko K., Zub K.

Artykuły dyskusyjne Discussion articles

Ochrona różnorodności biologicznej w systemach certyfikacji FSC i PEFC a prawna ochrona przyrody w Polsce

Protection of biodiversity in FSC and PEFC certification systems vs the legal nature protection in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Zmiany miąższości i udziału klas jakości drewna wielkowymiarowego sosnowego w zależności od rodzaju manipulacji dłużyc

Changes in the volume and proportion of large-sized pine wood quality classes in relation to the type of log manipulation

Autorzy: Witkowska J.

Translate »