Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, 4 Forest Research Papers, 2010, Vol. 71, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego

Effect of admixture species on the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in a plantation established using the Szymanski Method in relation to the type of log manipulation

Autorzy: Andrzejczyk T., Głodowski Z.

Zmiany roślinności na siedlisku olsu jesionowego w lasach północno-wschodniej Polski

Vegetation dynamics of ash-alder swamp forests in north-eastern Poland

Autorzy: Czerepko J.

Filtry piaskowe w ochronie roślin przed chorobami w szkółkach

Slow sand filters for plant protection in nurseries

Autorzy: Kubiak K., Oszako T.

Mikrorozmnażanie wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Pallas)

Micropropagation of sour cherry (Cerasus fruticosa Pallas)

Autorzy: Szczygieł K., Wojda T.

Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów

Disease symptoms and fungi on dying ash trees (Fraxinus excelsior L.) in Staszów Forest District stands

Autorzy: Kowalski T., Czekaj A.

Skład gatunkowy, budowa i struktura oraz kierunki przemian drzewostanu z udziałem świerka w przygrzbietowej części rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym

Revisiting a hilltop spruce stand in the Madohora Reserve in Beskid Mały reveals major changes in species composition, structure and succession after 50 years

Autorzy: Karczmarski J., Bąk P.

Interakcje pomiędzy kalusem trzech genotypów Abies alba a grzybami o różnym statusie ekologicznym

Interactions among three genotypes of Abies alba callus and fungi with different ecological status

Autorzy: Nawrot-Chorabik K., Jankowiak R.

Artykuły przeglądowe Review articles

Rola zaburzeń w regeneracji lasu

The role of disturbances in forest regeneration

Autorzy: Dobrowolska D.

Bariery rozwoju niedrzewnej produkcji leśnej w wybranych krajach europejskich

Barriers to development of non-wood forest production in selected European countries

Autorzy: Kalinowski M.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Zmiany klimatu a ekosystemy leśne: aktualna polityka klimatyczna

Climate change and forest ecosystems: current climate policy

Autorzy: Kornatowska B., Smogorzewska M.

Reakcja chrząszczy szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) na insektycydy z grupy neonikotynoidów (chloronikotynyli) i fenylopirazoli

Response of adult large pine weevils (Hylobius abietis L.) to neonicotinoids (chloronicotinyls) and fenylpirazoles insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Ochrona różnorodności biologicznej w systemach certyfikacji FSC i PEFC a gospodarka leśna w Polsce

The effectiveness of biodiversity protection given by FSC and PEFC certification systems in the context of forest management in Poland

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »