Leśne Prace Badawcze 2015, Vol 76, 2 Forest Research Papers, 2015, Vol. 76, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zimoziół północny Linnaea borealis L. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej

The Twinflower (Linnaea borealis L.) in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Sikorski R., Trębicka A., Piórek K.

Sukcesja wtórna drzew w krajobrazie wydmowym stałej powierzchni badawczej Glinki w świetle analizy GIS

Secondary succession of trees in the dune landscape of the “Glinki” long-term research area analysis with GIS

Autorzy: Sewerniak P., Mendyk Ł.

Zależność emisji CO2 z gleby od warunków atmosferycznych w podokresach zmienności respiracji gleby

The dependence of soil CO2 fluxes on atmospheric conditions during sub-periods of soil respiration

Autorzy: Wroński K.

Ocena zaangażowania jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w kształtowanie rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasu

Evaluation of the commitment of the Krakow Regional Directorate of State Forests and its organizational units to the development of recreational and tourist forest functions

Autorzy: Kożuch A., Piszczek M., Kuc M.

Rodowa uprawa zachowawcza jodły pospolitej z rezerwatu „Tisovik” w Puszczy Białowieskiej

The ancestral conservative tillage of silver fir in the „Tisovik” reserve of the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Nietoperz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) w faunie Puszczy Białowieskiej

Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) in the bat fauna of the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Rachwald A., Ruczyński I.

Zróżnicowanie sezonowe składu pokarmu sarny europejskiej na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy

The diet of the roe deer (Capreolus capreolus) in the forest ecosystems of Zhytomirske Polesie of the Ukraine

Autorzy: Krasnov V., Shelest Z., Boiko S., Gulik I., Sieniawski W.

Artykuły przeglądowe Review articles

Translate »