Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 3 Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (3)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 3. Europejskie priorytety polityki leśnej w polskich dokumentach strategicznych i programowych związanych z lasami

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 3. European priorities for the forest policy in Polish programmes and strategies

Autorzy: Kaliszewski A.

Zmiany wskaźnika zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1993–2013

Changes in the synthetic index of sustainable forest management at the level of regional directorates of the State Forests in 1993–2013

Autorzy: Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Bujoczek L.

Wpływ zadrzewienia stref nadbrzeżnych na warunki termiczne niewielkich cieków nizinnych w okresie letnim

The influence of riparian woodland on the thermal conditions of small lowland streams during the summer

Autorzy: Łaszewski M., Kiryła W.

Dynamika liczebności, skład pokarmu i produktywność populacji krogulca Accipiter nisus L. w warunkach środkowej Polski

Density dynamics, diet composition and productivity of sparrowhawk Accipiter nisus L. population in central Poland

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Wpływ napięcia wstępnego na szybkość stępiania się ogniw piły łańcuchowej oraz wydajność skrawania

The influence of initial tension on blunting of chain saw blades and cutting efficiency

Autorzy: Maciak A., Kubuśka M.

The aspects of reproduction of Clathrus archeri (Berk.) Dring by re-situ method in the National Nature Park Hutsulshchyna

The aspects of reproduction of Clathrus archeri (Berk.) Dring by re-situ method in the National Nature Park Hutsulshchyna

Autorzy: Pasaylyuk M., Petrichuk Y., Tsvyd N., Sukhomlyn M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Efektywność gospodarowania w leśnictwie – przegląd literatury

Efficiency evaluation in forest management – a literature review

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Translate »